ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sebestyén és Társa Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 8200 Veszprém, Pipacs u.9.Telephely: 8200 Veszprém, Ipar u.1950/15. ; cégjegyzékszám: 19-09-503125; adószám: 11522841-2-19, a továbbiakban Társaság] és szerződő partnereinek [a továbbiakban Partner] jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

1. A Társaság árajánlatának a Partner általi – megrendelőlap megküldése útján történő – elfogadásával a felek között vállalkozási / fuvarozási / adásvételi szerződés jön létre.

 

2. A Társaság a teljesítést követően 8 napos fizetési határidővel számlát állít ki és küld meg             a Partner részére. A Partner a vállalkozói díjat / fuvardíjat/ vételárat a számlán szereplő fizetési határidőben köteles a Társaság számlán feltüntetett bankszámlájára átutalni.

 

A teljesítés Társaság általi megkezdésének feltétele a megrendelőlapot aláíró személy személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa másolatának (scan)         a Társaság rendelkezésére bocsátása.

 

Amennyiben az árajánlat előleg fizetési kötelezettséget tartalmaz, a teljesítés Társaság általi megkezdésének feltétele az előlegnek a Társaság bankszámláján történő jóváírása.

 

3. A Partner az 1. pontban foglaltak szerint létrejött szerződés elállás útján történő egyoldalú megszüntetésére az árajánlatban szereplő vállalkozói díj / fuvardíj / vételár 30%-ának megfelelő összegű bánatpénz megfizetése mellett jogosult.

 

4. A Társaság a vállalkozói díj / fuvardíj / vételár késedelmes teljesítése esetére a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % mértékű késedelmi kamatot számít fel.

 

5. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően a Társaság kárfelelősséget nem vállal.

 

6. A megrendelőlapot a Partner részéről aláíró személy kijelenti, hogy

  • kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik az 1. pontban hivatkozott árajánlat elfogadására, ezáltal a szerződést létrehozó megrendelőlap aláírására;
  • a megrendelőlap aláírását a vezető tisztségviselő illetőleg a társaság legfőbb szerve szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
  • részéről a megrendelőlap aláírása és az alapján a szerződés teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben a Partner félként szerepel;
  • a Társaság rendelkezésére bocsátott személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa alapján a Társaság jogosult a személyes adatainak kezelésére, továbbá tudomásul veszi, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az adatokban bekövetkezett változásról 5 napon belül köteles a Társaságot értesíteni;
  • készfizető kezességet vállal a Partnert a Társasággal szemben az 1. pontban foglaltak szerint létrejövő vállalkozási / fuvarozási / adásvételi jogviszonyból eredően terhelő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítésért arra az esetre, ha a Partner nem vagy nem szerződésszerűen teljesít.

 

7. A felek között az 1. pontban foglaltak szerint létrejövő vállalkozási / fuvarozási / adásvételi szerződés módosítása kizárólag a felek írásba foglalt közös megegyezésével történhet.

 

8. A Partner kijelenti, hogy sem csőd-, sem felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, nincsen folyamatban vele szemben követelés behajtására irányuló eljárás, és az 1. pontban foglaltak szerint létrejövő vállalkozási / fuvarozási / adásvételi szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása.

 

9. Felek az 1. pontban foglaltak szerint létrejövő vállalkozási / fuvarozási / adásvételi szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat – pertárgyértéktől függően – a Veszprémi Járásbíróság vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

10. A Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy az 1. pontban hivatkozott árajánlat, a megrendelőlap, valamint a jelen ÁSZF együttesen a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az így létrejött írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

 

11. A felek közötti vállalkozási / fuvarozási / adásvételi jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Veszprém, 2016. december 1.